Förhandsbesked

I ett förhandbesked är det inte ritningar och konstruktioner på byggnader som bedöms utan markens lämplighet för det ansökta ändamålet.

Förhandsbeskedet används oftast där det inte finns någon detaljplan eller områdesbestämmelse som reglerar markanvändningen. Ett förhandbesked söks innan ett bygglov.

Ansöker du och får ett positivt förhandsbesked är det bindande i två år från det att beslutet vann laga kraft. Det innebär att du måste söka bygglov inom den tiden om du vill använda förhandsbeskedet. Byggnadsnämnden kan under de två åren inte avslå en bygglovsansökan för den åtgärd som förhandsbeskedet gäller, men det förutsätter att din ansökan om bygglov helt stämmer med ditt förhandsbesked.

I handläggningen av ärendet ingår ett platsbesök och grannhörande. Det betyder att grannarna får tillfälle att yttra sig i ärendet.

Beslut på förhandsbesked tas senast 10 veckor efter det att ärendet börjar handläggas. Ärendet kan inte handläggas förrän handlingarna har kommit in kompletta till kommunen.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

De handlingar som behövs till ett förhandbesked är en korrekt ifylld blankett och en tydlig karta.

En bra karta innehåller följande:

  • Placering av byggnader, gärna med måttangivelser
  • Tomtgräns
  • Ny fastighetsgräns om det är tänkt att avstyckas
  • Placering av avlopp
  • Skala och skalstock. Helst 1:1000.
  • Norrpil
  • Det är också bra att skicka med en översiktskarta som visar platsen i förhållande till närmaste samhälle så att man snabbt får en överblick av platsen.

Exempel på hur en bra karta kan se ut finns under Länkar längre ner på sidan.

Tänk på att desto tydligare karta, desto färre frågetecken och ärendet går snabbare att handlägga!

Vill du läsa mer om förhandbesked så finns information på Boverkets webbplats.