Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ekonomin under lupp inför kommande år

Ingången till kommunhuset i Åseda. Foto.

Under 2019 pågår ett intensivt arbete med att skapa en ekonomi i balans kommande år. I april redovisas förslag på åtgärder.

I likhet med många andra små kommuner står Uppvidinge kommun inför tuffa utmaningar när det gäller de ekonomiska förutsättningarna kommande år. Kostnadsutvecklingen, i kombination med kraftigt minskade statsbidrag, innebär att kostnaderna måste minska eller att intäkterna måste öka. För 2018 redovisade Uppvidinge kommuns verksamheter ett sammanlagt underskott på cirka 26 miljoner kronor.

I juni 2018 fick kommunchefen i uppdrag av kommunfullmäktige att senast i april 2019 redovisa åtgärder för att minska kommunens utgifter med 20 miljoner kronor. För 2020 ska kostnaderna minska med 8 miljoner och för 2021 med ytterligare 12 miljoner.

Lars Engqvist är tillförordnad kommunchef och leder arbetet med att ta fram förslag på åtgärder. Här svarar han på frågor kring uppdraget.

Varför är det nödvändigt med åtgärder kring ekonomin?

- Det finns två viktiga skäl. Det ena är rent juridiskt. Enligt kommunallagen ska kommunerna ha balans i sin ekonomi, utgifter och intäkter ska balansera varandra. Om kommunen redovisar ett underskott ska det återställas inom tre år. Det andra handlar om möjligheten till en offensiv framtidsplanering. När ekonomin är i obalans är det svårt att sikta framåt och formulera en framtidsvision för Uppvidinge kommun.

Vad är det för arbete som pågår just nu?

- Kommunfullmäktige gav i juni månad förra året kommunchefen i uppdrag att senast i april i år redovisa kostnadsminskningar för de kommande två åren på sammanlagt 20 miljoner kronor, 8 miljoner för budgetåret 2020 och ytterligare 12 miljoner för 2021. De kommunala förvaltningarna, liksom de kommunala bolagen, arbetar nu med att ta fram möjliga kostnadsminskningar. Arbetet sker helt och hållet på tjänstemannanivå. Ännu är inte de förtroendevalda politikerna involverade. I början av april ska resultatet presenteras för politikerna. Då ska de gå igenom de olika förslagen, göra prioriteringar och ge besked om vad de anser vara möjligt, önskvärt eller nödvändigt att genomföra. Deras ställningstaganden ska ligga till grund för det kommande budgetarbetet.

Hur ser du som tillförordnad kommunchef på de ekonomiska utmaningarna framöver?

- Det är absolut nödvändigt att kommunen kommer i ekonomisk balans. Jag tycker det är sunt att kommunens utgifter prövas och att det förs en bred debatt om kommunens åtaganden. Mitt uppdrag nu är att redogöra för möjliga kostnadsminskningar för att begränsa kommunens utgifter. I den kommande debatten måste man naturligtvis också studera vilka möjligheter som finns att höja intäkterna. Jag hoppas att debatten om kommunens framtida ekonomi ska engagera många medborgare, inte bara de politiska partierna. Därför är det viktigt att redovisningen av kostnadsminskningarna blir tillgänglig för alla medborgare.

De förslag på åtgärder som tas fram på tjänstemannanivå kommer att redovisas i april. Då kommer förslagen även att presenteras här på uppvidinge.se.

Lyssna