Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny skattesats för 2020

Kommunfullmäktige i Alstermo Folkets hus 2019-11-26

Kommunfullmäktige har beslutat att höja den kommunala skattesatsen från 21,61 kronor för 2019 till 22,00 kronor för 2020.

Förändringen av skattesatsen innebär en höjning med 39 öre. Ökningen ger cirka 7,5 miljoner kronor i ökade skatteintäkter för kommunen.

- Genom att höja skatten kan vi nu undvika att lägga ner vissa verksamheter eller göra kraftiga reduceringar inom olika områden som vi annars hade behövt göra. Som exempel kan nämnas kulturskolan och föreningsbidragen, som har ett stort värde för kommuninvånarna. Vi ser också ett stort behov av underhåll när det gäller bland annat gator och kommunala fastigheter, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (S).

- Att justera skattesatsen är den sista åtgärden när de besparingsförslag som lagts inte är möjliga att genomföra rent politiskt. Och vi hamnade i en situation där vi var tvungna att ta det här beslutet. Vi ser också att många andra kommuner måste göra samma sak, säger Niklas Jonsson.

Budget för 2020 och verksamhetsplan för 2021-2022

Kommunfullmäktige har nu antagit den budget som gäller för 2020 och verksamhetsplanen som gäller för 2021-2022. Den budget som Kommunfullmäktige nu har antagit är baserad på den höjda kommunala skattesatsen och att regeringens förslag om ny kostnadsutjämning för kommunerna träder i kraft den 1 januari 2020.

- Med kostnadsutjämningen från centralt håll plus den nya skattesatsen får vi nu möjlighet att utveckla kommunen i en positiv riktning och vi kan förstärka på områden där det finns behov, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson.

I budgetbeslutet finns några förändringar jämfört med den budgetram Kommunfullmäktige tidigare har beslutat om:

  • Kommunstyrelsens budgetram utökas med 2,4 miljoner kronor år 2020. Utökningen minskas med 100 000 kronor från och med 2021.
  • Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 4,8 miljoner kronor för samtliga år i perioden.
  • Socialnämndens budgetram utökas med 2,2 miljoner kronor för samtliga år i perioden. Inom nämndens driftbudget stryks budgetpost 1,5 miljoner kronor för inhyrd personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet år 2020.
  • Miljö- och byggnadsnämndens budgetram utökas med 600 000 kronor från och med år 2021.

Behov av investeringar

Investeringsbehovet bedöms till närmare 169 miljoner kronor för 2020-2022. Bedömningen är att de planerade investeringarna inte kommer att klaras med egna medel. Likviditeten har minskat kraftigt i kommunen till följd av höga investeringsnivåer och negativa resultat och behovet av extern upplåning för perioden beräknas till totalt 100 miljoner kronor.

- Uppvidinge kommun är i en utvecklingsfas där vi bygger och investerar för fler människor i kommunen och där näringslivet går väldigt bra. Det skapar behov som kommunen måste leva upp till, säger Niklas Jonsson.

Mer information om budgeten och verksamhetsplanen finns att läsa i handlingarna till Kommunfullmäktige 2019-11-26 - länk finns längre ner på sidan.

Lyssna