Dataskydds­förordningen

På den här sidan finns information om dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Här finns också information om dataskyddsombud och hur vi behandlar personuppgifter.

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft i Sverige. Förordningen gäller som svensk lag. Den ersätter personuppgiftslagen, PUL, och ger ett stärkt skydd för personuppgifter.

En personuppgift kan till exempel vara ditt namn, ditt personnummer, din adress eller ett foto på dig.

Hantering av personuppgifter

Som kommun har vi många olika verksamheter och för att kunna utföra vårt arbete behöver vi behandla och spara en mängd olika personuppgifter. Personuppgifterna kan hämtas in på olika sätt, till exempel från Skatteverket eller genom att du själv skickar in en blankett med en ansökan. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs för den aktuella verksamheten och om kommunen har en skyldighet att arkivera dem enligt lag.

Rättslig grund

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Det kan till exempel vara myndighetsutövning, avtal eller allmänt intresse. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar bara dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. Däremot kan vi ibland ha en skyldighet att enligt lag lämna uppgifterna till utomstående, till exempel andra myndigheter. Uppgifter som är allmänna handlingar och inte är sekretessbelagda kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen.

Kontakta oss

Du har rätt till information om hur och när dina personuppgifter behandlas, och i vissa fall har du även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

I kommunen är respektive nämnd personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. Kontakta därför den nämnd som ansvarar för behandlingen. Du når dem lättast via växeln, 0474‑470 00 eller info@uppvidinge.se.

Uppvidinge kommun har ett dataskyddsombud som du kan nå via e-post, dataskyddsombud@nybro.se eller telefon, 0481‑452 30.

Klagomål

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du på myndighetens webbplats. Se länk under Länkar längre ner på sidan.

Lyssna