Ekonomi och budget

Budgeten är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. I kommunallagen regleras det så kallade balanskravet vilket innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

I budgeten ska vi ange övergripande mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk utveckling. Om underskott ändå uppkommer ska detta återställas under de närmast följande tre åren.

Vi eftersträvar ett positivt resultat för att garantera medborgarna god service och stark ekonomi.

Kommunstyrelsen har det övergripande och samlade ansvaret för kommunens ekonomiska styrning.

Budget

Delårsrapport

Delårsrapporten redovisar kommunens ekonomiska ställning, verksamhetens utfall och hur denna har finansierats.

Delårsrapporten innehåller bland annat:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Finansieringsanalys
 • Drift- och investeringsredovisning
 • Sammanställning över kommunens bolag
 • Verksamhetsberättelse för nämnder och styrelser

Delårsrapport 2019-08-31PDF

Delårsrapport 2018-08-31PDF

Delårsrapport 2017-08-31PDF

Delårsrapport 2016-08-31PDF

Delårsrapport 2015-08-31PDF

Delårsrapport 2014-08-31PDF

Årsredovisning

Årsredovisningen visar kommunens ekonomiska ställning, verksamhetens utfall och hur verksamheten har finansierats vid räkenskapsårets slut, den 31 december.

Årsredovisningen innehåller bland annat:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Finansieringsanalys
 • Drift- och investeringsredovisning
 • Sammanställning över kommunens bolag
 • Verksamhetsberättelse för nämnder och styrelser

Årsredovisning 2019PDF

Årsredovisning 2018PDF

Årsredovisning 2017PDF

Årsredovisning 2016PDF

Årsredovisning 2015PDF

Årsredovisning 2014PDF

Årsredovisning 2013PDF