Ekonomi och budget

Budgeten är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. I kommunallagen regleras det så kallade balanskravet vilket innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

I budgeten ska vi ange övergripande mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk utveckling. Om underskott ändå uppkommer ska detta återställas under de närmast följande tre åren.

Vi eftersträvar ett positivt resultat för att garantera medborgarna god service och stark ekonomi.

Kommunstyrelsen har det övergripande och samlade ansvaret för kommunens ekonomiska styrning.

Budget

Delårsrapport

Årsredovisning

Årsredovisningen visar kommunens ekonomiska ställning, verksamhetens utfall och hur verksamheten har finansierats vid räkenskapsårets slut, den 31 december.

Årsredovisningen innehåller bland annat:

  • Förvaltningsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Finansieringsanalys
  • Drift- och investeringsredovisning
  • Sammanställning över kommunens bolag
  • Verksamhetsberättelse för nämnder och styrelser

Årsredovisning 2022 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2021 Pdf, 7.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2020 Pdf, 13.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2019 Pdf, 13.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2018 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2017 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2016 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2015 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2014 Pdf, 31 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2013 Pdf, 24 MB, öppnas i nytt fönster.

Lyssna