Ekonomi och budget

Budgeten är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. I kommunallagen regleras det så kallade balanskravet vilket innebär att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.

I budgeten ska vi ange övergripande mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk utveckling. Om underskott ändå uppkommer ska detta återställas under de närmast följande tre åren.

Vi eftersträvar ett positivt resultat för att garantera medborgarna god service och stark ekonomi.

Kommunstyrelsen har det övergripande och samlade ansvaret för kommunens ekonomiska styrning.

Budget

Delårsrapport

Årsredovisning

Lyssna