Hur fungerar en kommun?

Kommunens uppgift är att ta tillvara de gemensamma intressen som alla som bor och/eller arbetar i kommunen har. Vissa uppgifter är kommunen enligt lag tvungen att sköta, andra är frivilliga.

Exempel på verksamheter som kommunen är skyldig att sköta är skola, räddningstjänst, social omsorg, biblioteksverksamhet, bostadsförsörjning, vatten och avlopp. Frivilligt är exempelvis verksamheter inom fritid och kultur, teknisk service och vuxenutbildning.

Myndighetsutövning

Den del av kommunens verksamhet som är myndighetsutövning styrs av lagar och förordningar. Kommunen kan till exempel agera för att hjälpa barn med svåra hemförhållanden eller fatta beslut om skolgång för enskilda personer. Kommunen kan också vidta snabba åtgärder för att rädda liv, hälsa och egendom.

Så fattas beslut

Medborgarna väljer kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Medborgarna väljer vilka förtroendevalda som ska sitta i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tar övergripande beslut och sätter övergripande mål.

Kommunfullmäktige utser nämnder

Kommunfullmäktige utser också styrelser och nämnder, som ska ta beslut om det löpande arbetet och följa upp förvaltningarnas arbete.

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Kommunstyrelsen leder och samordnar verksamheterna i kommunen och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Nämnderna behandlar ärenden och sätter mål

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd är ansvarig för.

Nämnderna har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska också genomföra de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har också egen beslutanderätt i vissa frågor och sätter politiska mål för sitt ansvarsområde.

Förvaltningarna utför arbetet

Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare. Till exempel har socialnämnden en förvaltning som heter socialförvaltningen. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att förvaltningens arbete leder mot de politiska målen.

Lyssna