Kommun­fullmäktige

Kommunfullmäktige, kommunens riksdag, är det högsta beslutande organet i kommunen. De 35 politikerna i kommunfullmäktige utses direkt av kommuninvånarna i allmänna val vart fjärde år.

Invånarna väljer i de allmänna valen vart fjärde år vilka politiker som ska styra i kommunen, landstinget och riket. Politikerna som styr riket sitter i riksdagen och i kommunen är det kommunfullmäktige som är "kommunens riksdag" och alltså kommunens högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att du är välkommen att lyssna och även ställa frågor på allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun har 35 ledamöter.

Kommunfullmäktiges uppgifter

Till kommunfullmäktiges uppgifter hör att besluta i ärenden som är av principiell art eller på annat sätt är av större vikt för kommunen. Exempel på sådana ärenden är:

  • Mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten.
  • Budget, kommunalskatt, taxor och avgifter samt andra ekonomiska frågor.
  • Den politiska organisationen med styrelser och nämnder och deras verksamhetsformer.
  • Fastställer den kommunala årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för ledamöter i styrelser och nämnder.
  • Val av ledamöter i styrelser och nämnder samt revisorer och ersättare för dessa.
  • Fastställer ekonomiska ersättningar till de förtroendevalda.
  • Beslutar i frågor om köp och försäljning av fast egendom.
  • Beslutar om kommunala folkomröstningar.