Revisorer

Den kommunala revisionen är en viktig del av fullmäktiges och allmänhetens insyn i de kommunala verksamheterna. Med revision menas att redovisningen och förvaltningen granskas i efterhand. Revisionen syftar bland annat till att genom en tillbakablick förbättra verksamheten i framtiden. Kommunallagen reglerar inriktningen på den kommunala revisionen.

Revisorerna prövar årligen om:

 • Verksamheten sköts ändamålsenligt
 • Verksamheten är tillfredsställande ur ekonomisk synvinkel
 • Räkenskaperna är rättvisande
 • Den interna kontrollen är tillräcklig

Förhållningssätt

Revisorerna ska bedriva sitt arbete i nära samverkan med nämnder och styrelser. Kommunen ska uppfatta revisionen som en resurs. Arbetssättet styrs av revisionen och bedrivs i enlighet med:

 • Reglemente för Uppvidinge kommuns revisorer.
 • Strategi för revisionen i Uppvidinge kommun.
 • God revisionssed i kommunal verksamhet.
 • Gällande praxis inom området.
 • Lekmannarevision i de kommunala bolagen enligt kommunallagens intentioner.

Uppföljning av revisionsprojekt sker inom antingen genom skriftväxling eller genom kontakt med berörd nämnd

Enligt kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs. De sakkunniga ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget.

Granskningar under år 2021

 • Granskning informationssäkerhet
 • Uppföljning intern kontroll avseende redovisning
 • Granskning årsredovisning 2021
 • Granskning av delårsrapport
 • Grundläggande granskning nämnder och bolag
 • Granskning god ekonomisk hushållning
 • Granskning psykisk ohälsa barn och unga
Lyssna