Nämnder

Vad gör nämnderna och vilka sitter med i kommunens nämnder?

Nämndernas funktion

De nämnder som utsetts har till uppgift att behandla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska även genomföra de beslut som kommunfullmäktige fattar. De har egen beslutanderätt i vissa frågor och under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden i Uppvidinge kommun är en gemensam nämnd för barn och ungdom 0-19 år. Den ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, särskola, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.


Ledamöter

Ersättare

Jan Wernström (S), Åseda, ordförande

Elin Johansson (S), Lenhovda

Jim Johansson (S), Åseda

Kjell Ekberg (S), Älghult

Martina Gustafsson (S), Lenhovda

Sara El-Zarka (S), Åseda

Birger Johansson (S,) Lenhovda

Emma Fager (S), Klavreström

Margareta Schlee (M), Norrhult, vice ordförande

Sara Lif Andersson (M), Åseda

Mikaela Gross (V), Åseda

Tobiaz Kowalski (V), Norrhult

Annika Viktorsson Önnered (C), Fröseke


Sadiq Sahal (C), Lenhovda

Anne-Sofie Olofsson (C), Åseda

Anna-Lena Gustafsson (KD), Älghult

Ann-Sofie Birgersson (C), Åseda

Anders Ljungqvist (-), Älghult

Simon Bring (SD), Åseda

Robert Fredriksson (SD), Åseda

Daniel Danhall (SD), Åseda

Krisledningsnämnden

För krisledningsnämnden finns särskilda bestämmelser i lagen om extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser från kommunen.

Ledamöter

Ersättare

Niklas Jonsson (S), ordförande

Tony Johansson (S)

Anders Käll (M), Klavreström, vice ordförande

Margareta Schlee (M)

Ingrid Hugosson (C)

Viktoria Birgersson (C)

Anders Ljungqvist (-)

Kerstin Ljungqvist (-)

Peter Danielsson (S)

Susanne Karlsson (S)


Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsverksamhet, bygglovsverksamhet, planverksamhet, kart-, mät- och GIS-verksamhet och energirådgivning.

Ledamöter

Ersättare

Marie Hammarström-Linnér (S), Norrhult, ordförande

Susanne Eriksson Andersson (S), Åseda

Peter Ekman (S), Åseda

Ernst Viksten (S), Åseda

Kent Bergqvist (S), Alstermo

Åke Axelsson (S), Älghult

Mikael Thelander (M), Åseda, vice ordförande

Solvig Käll-Stigsson (M), Klavreström

Magnus Gustafsson (C), Fröseke

Anna-Carin Tostensson Palmqvist (C), Lenhovda

Einar Håkansson (C), Klavreström

Roland Cronholm (C), Älghult

Rickard Revelj (SD), Lenhovda

Billy Lindvall (SD), Lenhovda


Socialnämnden

Socialnämnden är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SOL). Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och för stöd och service till funktionshindrade enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar för att lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst följs. Socialnämnden är också ansvarig nämnd enligt alkohollagen.

Ledamöter

Ersättare

Lars-Erik Hammarström (S), Norrhult, ordförande

Birger Johansson (S), Lenhovda

Bjarne Svensson (S), Åseda

Elin Johansson (S), Lenhovda

Anette Valentin (S), Åseda

Kasia Musial Lilja (S), Lenhovda

Peter Englén (S), Älghult

Lukas Jonsson (S), Åseda

Matthias Sjöberg (V), Älghult

Gunilla Nikolausson (V), Alstermo

Carl Krekola (M), Klavreström, vice ordförande

Jan-Olof Fransson (M), Lenhovda

Ingrid Hugosson (C), Åseda

Frida Sundqvist Hall (-), Åseda

Thomas Lindberg (C), Norrhult

Sofia Cronholm (C), Lenhovda

Eva Palmqvist (C), Lenhovda

Yvonne Wilhelmsson (C), Älghult

Kerstin Ljungqvist (-), Älghult

Hanne Geiger (SD), Klavreström

Börje Melin (SD), Lenhovda

Bo Ingvarsson (SD), Norrhult


Valnämnden

Valnämnden ansvarar för genomförande av de allmänna valen, det vill säga, val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet. Valnämnden får dessutom anlitas av kommunen eller landstinget för att genomföra kommunal folkomröstning eller annan liknande opinionsundersökning.

Ledamöter

Ersättare

Bjarne Svensson (S), Åseda, ordförande

Ernst Wiksten (S) Åseda

Birger Johansson (S), Lenhovda

Åke Axelsson (S) Älghult

Carl-Johan Önnered (C), Fröseke

Roland Cronholm (C) Älghult

Simon Bring (SD), Åseda

Kerstin Ljungqvist (-) Älghult

Carl Krekola (M), Klavreström, vice ordförande

Margareta Schlee (M) Norrhult


Överförmyndarnämnden

Nybro, Emmaboda, Torsås och Uppvidinge kommuner har en gemensam nämnd för samverkan kring överförmyndarfrågor. Värdkommun är Nybro och nämnden ingår således i Nybro kommuns organisation.

Överförmyndarnämnden ska enligt föräldrabalken och förmynderskapsförordningen utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Vid tillsynen ska särskilt ses till att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och ger skälig avkastning.

Avsikten med tillsynen är att ge en garanti mot rättsförluster. Det kan avse underåriga, personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionsnedsättningar inte kan tillvarata sina intressen.

Tillsynen över nämndens verksamhet utövas av Länsstyrelsen.

På Nybro kommuns hemsida finns mer information om Överförmyndarnämndens arbetelänk till annan webbplats