Tema: Klara en kris

En kvinna häller upp vatten ur en stor vattendunk. Foto: Thomas Henrikson, MSB

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Skulle du klara dig i 72 timmar om vardagen vänds upp och ner? Ju fler som klarar sig själva desto mer av samhällets stöd kan gå till dem med störst behov.

Klarar du dig om vardagen vänds upp och ner?

Går det att klara en eller kanske flera upp- och nervända dagar? 72 timmar är en rekommendation för hur länge det är bra att planera för hemberedskap. Samhället ställer inga krav på hur länge invånare ska klara sig själva i ett krisläge, men när resurserna är begränsade och behoven är stora, prioriteras extra utsatta grupper som äldre och sjuka. Klarar fler invånare sig själva avlastas samhällets krisorganisation och mer stöd kan gå till dem med störst behov. Alla vinner på att fler är förberedda.

Varför ska just du bry dig?

För att verkligen ta tag i och förbättra sin hemberedskap behöver fler reflektera över att de kan drabbas av en samhällskris. Ju fler som inser att 1) det oväntade kan drabba just dem och deras anhöriga, och 2) som vet att de flesta behöver klara sig själva en tid vid en svår påfrestning på vårt samhälle, desto fler förbereder sig för att klara det oväntade. På så vis bidrar många till vår gemensamma beredskap. Tänk alltså till om ditt eget läge och förbered dig genom att aktivt öka din hemberedskap. Då stärker du din egen, dina näras och andras säkerhet.

  • 77 % av invånarna i Sverige tycker att det är viktigt eller mycket viktigt med frågor som rör den egna och anhörigas säkerhet och beredskap inför en allvarlig händelse.
  • 40 % av invånarna i Sverige vet inte hur de kan förbereda sig inför en samhällskris.
  • 11 % av invånarna i Sverige känner sig redo och bedömer att de har gjort de förberedelser de tror sig behöva göra inför en samhällskris.

Källa: MSB 2016

Vad kan hända i Uppvidinge?

En viktig poäng med krisberedskap är att ingen vet exakt vad som kan drabba oss eller våra nära. Därför behöver alla vara ordentlig föreberedda. Alla behöver ta ansvar. Regionala och lokala risker och hot är ofta gemensamma. I Sverige, i Kronobergs län och i Uppvidinge kommun är riskerna i de flesta fall knutna till naturolyckor, andra olyckor, teknisk försörjning (t.ex.vatten- och elproduktion), transporter, social oro, hot och sjukdomar.

Insikten om att samhällskriser kan inträffa även i Uppvidinge, gör det lättare att förbereda för konkreta åtgärder och hantering av sådant som inträffar. Det gäller för alla som bor och verkar i kommunen. Strömavbrott, skogsbrand, vattenbrist och oframkomliga vägar kan bli resultatet av naturens krafter, när en storm, en lång period av torka eller ett omfattande snöfall drabbar området. På olika vis kan alla förbereda sig för att klara den påfrestning som en sådan kris kan innebära. Det har man gjort i alla tider och det behöver man fortsätta göra.

Stormen Gudrun är ett exempel på en omfattande kris som har drabbat vårt område.

Hur arbetar kommunen för att förebygga?

Hur arbetar kommunen för att förebygga allvarliga händelser och hur påverkas Uppvidinge vid en kris? I alla kommunala verksamheter analyseras risker och sårbarheter. Värden och verksamheter som är samhällsviktiga skyddas. Genom planering och säkerhetshöjande åtgärder arbetar kommunen för att verksamheter ska vara motståndskraftiga i vardagen och därmed även om något oförutsett händer.

Naturolyckor och andra olyckor är svåra att förebygga. För att hantera händelser till följd av till exempel väderpåverkan krävs ofta samverkan. Uppvidinge kommun samverkar med länet genom nätverket Krissamverkan Kronoberg, där också Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Polisen och Länsstyrelsen i Kronobergs län med flera är representerade. Nätverket arbetar tillsammans både före, under och efter en kris genom bland annat kunskapsutbyte och övningar. På regeringens uppdrag ersätter MSB alla Sveriges kommuner, även Uppvidinge, för att de ska ha en grundläggande förmåga vid kris.

Kan man hantera en kris tillsammans?

När en allvarlig händelse inträffar ska kommunen, precis som invånarna, ha god beredskap. Kunskap om kända lokala hot och risker finns hos kommunen eller hos andra myndigheter, men kanske inte alltid hos varje invånare. Hur man förbereder sig inför en specifik händelse känner kommunen och andra myndigheter till, men antagligen inte varje invånare.

Under krisberedskapsveckan fokuseras främst på information om hemberedskap, men även information om kommunens förutsättningar vid kris, är en del av kampanjen. Att du läser dessa rader betyder att just du är intresserad av beredskapsfrågor. Det innebär troligen att du vill ha beredskap för att klara alla dagar bra, även de dagar som är krisartade.